سلامت باران

سلامت باران

سلامت باران

بخش پزشکی و سلامت

آرشیو

با افراد منفی باف کمتر بپلکید


“بریم کوه؟نه سرده””بزنیم به دشت و بیابون؟نه گرمه””بریم شهر …؟نه غریبیم میترسم تو دردسر بیفتیم””بریم روستا حالی عوض کنیم؟نه سگ و گرگ داره،خطر داره”و … .افراد منفی باف همیشه از هر چیزی دوری میکنند و بجز زندگی عادی شان نمیخواهند چیز جدیدی را تجربه نمایند.از این رو بهتر است از اینگونه افراد دور باشیم تا […]